نظر من در مورد آینده روابط با دنیا

درخواست حذف این مطلب

در این چند روز گذشته تعداد زیادی مطلب خوانده ام در مورد تصمیم ترامپ برای وج از . تعداد زیادی از افراد معتقدند که این را تحت فشار زیادی قرار خواهد داد. تعدادی معتقدند اروپا در این وضعیت ضرر خواهد کرد. تعدادی هم هستند با پرچم سوزاندن و امثالهم سریعا پروپاگاندای خود را آغاز کرده اند که نکند در فرصت پیش آمده از دیگران عقب بیفتند! گفتم شاید بد نباشد نظر خودم را هم در این باره بگویم. نظر من اینست که آینده روابط با دنیا واقعا به این بستگی دارد که آیا بر سر روابط اروپا و ایران هم مانع تراشی د یا نه. اگر بتواند روابط خودش با اروپا را حفظ کند ضرر زیادی متوجهش نخواهد شد و از وج از ضرر خواهد کرد. اما اگر روابط با اروپا به خطر بیفتد به شدت ضرر خواهد کرد. اینکه در آینده چه اتفاقی رخ میدهد شدیدا بستگی به موضع گیری و رفتار آینده اروپا دارد.